Köyliönjärvi, kuva Studio Jaakko Ojala

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Tarjoamistani terapiapalveluista Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia voidaan korvata:

Nuorille 16-25-vuotiaille

  • perheterapiana ja vanhempainohjauksena
  • pariterapiana sekä vanhempien ohjauskäynteinä yksilö- ja ryhmäterapiaan liittyen

Aikuisille 26-67-vuotiaille

  • perheterapiana
  • pariterapiana

Vanhempainohjauksessa tarkastellaan vanhempien ja nuoren välistä suhdetta, yritetään vahvistaa sitä ja autetaan vanhempia löytämään uusia toimivampia keinoja nuoren huolenpitoon,  kasvatukseen ja suhteeseen nuoren kanssa. Nuoren terapiassa käynti koskettaa myös vanhempia, asuipa nuori kotona tai ei, ja saa aikaan vanhemmissa yleensä erilaisia tunteita. Koska suhteet vanhempiin ovat nuorelle yleensä ensiarvoisen tärkeitä, voi vanhempien mukaanottamisella prosessiin olla nuorelle suuri merkitys toipumisen kannalta.

Kuntoutuspsykoterapian saamisen edellytykset

Kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että työ- tai opiskelukykysi on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna. Lisäksi Sinulla täytyy olla julkisen tai yksityisen puolen psykiatrin antama diagnoosi ja sen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde. Jos psykiatrisi pitää toipumisesi kannalta perheterapiaa sopivana hoitomenetelmänä, hän voi kirjoittaa Sinulle Kelaa varten B-lääkärinlausunnon. Sinun on itse täytettävä Kelaa varten hakemuslomake KU131.

Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiaa enintään 3 vuoden ajan ja myöntää yleensä terapian vuodeksi kerrallaan. Terapian jatkopäätöstä varten tarvitset uuden lääkärinlausunnon. 

Kela-korvauksen määrä

Kelan myöntämän korvauksen määrä on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten joudut maksamaan pienen osan kuluista itse.

Enimmäiskorvaus v. 2017 on

  • nuorten (16-25 v.) perheterapiassa + vanhempainohjauksessa 63,91 €/ 1 h ja 95,87 €/ 1,5 h
  • aikuisten (26-67 v.) perheterapiassa 63,91 €/ 1 h ja 95,87 €/ 1,5 h
  • nuorten ja aikuisten pariterapiassa (16-67 v.) 63,91 €/ 1 h ja 95,87 €/ 1,5 h
  • lausuntopalkkio 22,71 €

Vaikeavammaisten lääkinnälliset kuntoutuspalvelut

Kela järjestää vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja maksaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Katriinan Kammarilla on sopimus vaikeavammaisten lääkinnällisen avoterapiapalvelujen tuottamisesta vuosille 2015-2018. Kuntoutus toteutetaan psykoterapiana. Asiakkaalle kuntoutus on ilmaista.

Henkilöä pidetään vaikeavammaisena, jos hänellä on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve ja jos haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Lääkinnällisen kuntoutuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että henkilö saa vähintään korotettua hoito- tai vammaisetuutta.

Vaikeavammaisen lääkinnälliseen kuntoutukseen haetaan hakeutumalla omalle julkisen terveydenhuollon lääkärille. Lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen ja kirjoittaa kuntoutussuunnitelman kuntoutustarpeesta. Lisäksi tarvitaan Kelan hakemus vaikeavammaisen lääkinnälliseen kuntoutukseen KU 104.

Palvelun rahoittaa Kelan Turun vakuutuspiiri.

Kysyttävää? 

Jos sinulle heräsi mitä tahansa kysymyksiä Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta tai vaikeavammaisten kuntoutuspalveluista, voit aina olla yhteydessä minuun, niin keskustellaan lisää tilanteestasi. Yhteystietoni ja toimipisteeni löytyvät täältä.

”Katso lempeästi menneisyytesi virheitä, ne ovat osa matkaasi tähän hetkeen.”

-Tuntematon

Katriinan Kammari
045 869 3545
katriina@katriinankammari.fi