Köyliönjärvi, kuva Studio Jaakko Ojala

Voimavarakeskeistä psykoterapiaa ja seksuaalineuvontaa Turun seudulla

Voimavarakeskeinen psykoterapia on ammatillista asiakkaan ja terapeutin välistä keskustelua ja vuorovaikutusta, jonka yleisenä tavoitteena on parantaa asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä. Voimavarakeskeisen psykoterapian taustalla ovat seuraavat lähestymistavat: dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys. Tuttuja taustateorioita ovat myös psykoanalyyttinen ja systeeminen ajattelu.

Terapia on luonteeltaan lämmintä, ihmisläheistä ja asiakkaan voimavaroja tukevaa. Asiakas itse päättää keskustelunaiheista sekä määrittelee, haluaako käydä terapiassa pelkästään yksin vai olisiko hänelle hyödyllistä ottaa myös perheenjäseniä tai esim. ystäviä mukaan keskusteluun. Asiakas myös määrittelee itse tavoitteensa ja suunnittelee yhdessä terapeutin kanssa, kuinka usein ja kuinka pitkään terapiassa on hyvä käydä.

Voimavarakeskeinen psykoterapeutti edistää ja lisää asiakkaan voimavaroja kuuntelemalla ja kuulemalla asiakasta myötätuntoisesti sekä arvostamalla jokaisen asiakkaan omaa ainutlaatuista elämää. Terapeutti ei ole asiakkaan yläpuolella eikä kerro, miten asiakkaan tulisi olla ja elää, vaan terapeutin paikka on olla asiakkaan rinnalla, rinnallakulkijana. Voimavarakeskeisessä työskentelyssä tuetaan asiakkaan elämässä jo toimivaa ja etsitään mahdollisuuksia toimia uudella tavalla tilanteissa, joihin asiakas toivoo muutosta. Terapeuttina minulle on tärkeää, että asiakkaani tulee kuulluksi ja autetuksi asiakkaan toivomalla tavalla. Asiakkalla on mahdollisuus jokaisen käyntikerran lopussa arvioida, ollaanko puhuttu asiakkaalle tärkeistä asioista.

Terapiaan voi hakeutua monista eri syistä, joita voivat olla esim. masennus, ahdistus, pelot, jännittäminen, vaikeudet ihmissuhteissa, keskittymisvaikeudet, univaikeudet, muistiin liittyvät vaikeudet, erilaiset traumaattiset kokemukset, työuupumus, väkivalta, itsemurha-ajatukset, epämääräinen paha olo, arvottomuuden tunne, toivottomuus, epävarmuus, paniikkihäiriö, syömishäiriö, alkoholiriippuvuus, huumeriippuvuus, peliriippuvuus, seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät asiat, parisuhteen vaikeudet tai mikä tahansa muu elämänlaatua heikentävä asia. Terapiaan voi siis tulla missä tahansa asiassa, joka painaa mieltä, josta on hyvä keskustella ja johon on hyvä saada erilaisia näkökulmia.

Terapeutilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Terapiaan voi tulla joko yksityisasiakkaana, Kelan tukemana tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tai Turun kaupungin maksusitoumuksella.

Psykoterapiassa on ensiarvoisen tärkeää, että asiakas voi luottaa terapeuttiin ja kokee, että tämän kanssa on hyvä ja helppo työskennellä. Siksi terapia kannattaa aloittaa tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynti ei velvoita asiakasta sitoutumaan pidempään terapiajaksoon. Tutustumiskäynnin hinta on 75 € / 45 min.

Tarjoan terapiapalveluita mm. Varsinais-Suomen kunnissa Lieto, Turku, Naantali, Paimio, Kaarina, Raisio, Loimaa, Uusikaupunki, Masku, Laitila, Pöytyä, Mynämäki, Rusko, Nousiainen, Aura, Koski Tl, Vehmaa, Marttila, Taivassalo, Oripää ja Kustavi. Palvelen mielelläni myös Varsinais-Suomen ulkopuolella.

Yksilöterapiaa luottamuksellisesti

Perheterapeuttisessa yksilöterapiassa asiakas käy vastaanotolla yksin, mutta keskustelussa otetaan huomioon perhe ja läheiset. Asiakas voi halutessaan tuoda tapaamisiin itselleen tärkeitä ja läheisiä ihmisiä, esim. sukulaisia tai ystäviä, mutta se ei ole välttämätöntä. Yksilöpsykoterapiakäynnit ovat pituudeltaan yleensä 45 min, mutta myös 60 min ja 90 min käynnit ovat yleisiä. Käyntitiheys riippuu asiakkaan tarpeista.

Pariterapiaa tasapuolisesti

Pariterapiassa taustafilosofiani on voimavarakeskeisen viitekehyksen lisäksi psykoanalyyttinen ja luovan systeeminen.

Pariterapiassa tutkitaan kahden ihmisen välistä suhdetta niin, että molemmat osapuolet kokevat tulevansa ymmärretyiksi ja kohdatuiksi. Terapiassa keskustellaan niistä asioista, joista pari haluaa keskustella. Pariterapian pituuteen vaikuttavat mm. parin asettamat tavoitteet ja terapian sujuvuus. Pariterapian pituus tulisi olla vähintään viisi kertaa, mutta paras tulos saavutetaan yleensä pidemmällä (ainakin 10 kerran) prosessilla. Tapaamisten tiheys on yleensä 1-2 viikon välein 1- 1,5 h kerrallaan. Pariterapiassa otetaan huomioon molempien osapuolten ajatukset, mielipiteet, tunteet ja kokemukset tasapuolisesti. Molempien tavoitteet ja toiveet parityöskentelyn suhteen huomioidaan erikseen. Tilanteissa, joissa yhteinen keskustelu kahden kesken ei ole lainkaan mahdollista, voidaan molempia osapuolia tavata ensin erikseen. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin se, että pari pystyy keskustelemaan parisuhteeseen liityvistä asioista yhdessä, toisiaan kuunnellen ja ymmärtäen. Parisuhdetta voi tulla pohtimaan myös yksin, jos puoliso ei ole valmis käynteihin.

Tulosyynä voi olla mikä tahansa, esim. parisuhteen toimimattomuuden selvittely, kriisi, yksittäinen ongelma, parisuhteen jatkuvuuden pohtiminen tai eroprosessin haasteiden läpikäyminen. Mahdollisen eron jälkeen voidaan keskustella vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä ja siitä, miten ero voisi olla lapsille mahdollisimman lempeä.  Myös molempien osapuolten tulevaisuutta on hyvä pohtia. Parisuhteen kriisi vaikeuttaa usein vanhemmuutta ja lapset jäävät helposti vaille riittävää läsnäoloa ja huolenpitoa, joten lapset huomioidaan keskusteluissa aina.

Tutkimusten mukaan pariskunnat tulevat pariterapiaan vuosia liian myöhään. Siksi jo vähäisiltäkin tuntuvissa pulmatilanteissa olisi hyvä opetella hyviä ja rakentavia vuorovaikutustaitoja, toisen kuuntelemista, toiselle vastaamista, toisen huomioonottamista, arvostamista ja kunnioittamista. Molemmat osapuolet määrittelevät sen, mikä on riittävän hyvä parisuhde. Vanhempien vastuulla on myös se, minkälaisena parisuhde näkyy lapsille ja minkälaisen mallin lapset parisuhteesta yleensäkin saavat.

Terapeutin tehtävänä pariterapiassa on auttaa molempia puolisoita pohtimaan omaa elämäänsä ja suhdetta toisiinsa, auttaa puolisoita ymmärtämään itseään ja toisiaan, ohjata osapuolia hyvään ja arvostavaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa, auttaa paria tunnistamaan ristiriidat ja ohjata heitä käsittelemään niitä, auttaa paria pettymysten käsittelyssä, tuoda uusia ja erilaisiakin näkökulmia sekä auttaa paria löytämään keinoja erilaisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Pariterapiaan on mahdollista saada myös Kelan tukea!

Lue kirjoitukseni aiheesta: LUOVA PARISUHDE

Tässä kirjoitukseni aiheesta: PITKÄN PARISUHTEEN SALAISUUKSIA

Perheterapiaa arjesta selviytymiseen

Yhdenkin ihmisen vaikeudet elämässä vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin monella eri tavalla. Perheterapiassa on mahdollista ymmärtää ja kohdata erilaisia vaikeuksia, ongelmia, oireita tai sairauksia niin, että kaikki perheenjäsenet voivat yhteisesti alkaa työskennellä vaikeuksia vastaan. Terapiassa voidaan löytää yhteisiä voimavaroja ja kykyjä selvitä arjesta. Voimavarakeskeisessä perhepsykoterapiassa on yleensä asiakkaan lisäksi mukana muitakin ihmisiä: perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä jne. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on ymmärtää, tukea ja auttaa asiakasta. Perhetapaamiset mahdollistavat nopeitakin muutoksia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja ovat näin tehokkaita keinoja vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.

Perheterapiaistunnot ovat yleensä 1,5 h mittaisia ja toteutuvat useimmiten 1-2 viikon välein (joskus 3 viikon välein). Perheen pienimpien kohdalla keskustelun aikaansaamiseksi voidaan käyttää apuna piirtämistä, askartelua, leikkiä, pelejä ym. toiminnalisia menetelmiä. Perheterapiaan on mahdollista saada mm. Kelan tukea (ks. sivu Kelan tuki).

Seksuaalineuvontaa seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä

Seksuaalineuvonta on tavoitteellista ja ammatillista ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä vuorovaikutussuhteessa.

Seksuaalineuvonta sisältää yleensä 2–5 tapaamiskertaa ja on ehdottoman luottamuksellista.

Tyypillisiä seksuaalineuvontatilanteita ovat mm. seksuaalinen haluttomuus, tunteiden ilmaisun, vuorovaikutuksen ja läheisyyden ongelmat, itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät pulmat, eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalielämän haasteet, kuten pienten lasten perheet ja ikääntyminen sekä sairauksien, toimenpiteiden, vammautumisen ja lääkitysten vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksielämään.

Oikea-aikainen seksuaalineuvonta ehkäisee seksuaaliongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista parantaen elämänlaatua. Seksuaalineuvonnan keskeisiä elementtejä ovat ihmisen seksuaalisuuden hyväksyminen eli luvan antaminen sekä rajatun tiedon antaminen. (THL 2011)

Kela tukee kuntoutuksena

  • perheterapiaa 16-25-vuotiaille nuorille sekä tarvittaessa näiden nuorten vanhemmille heidän tarvitsemaansa vanhempienohjausta sekä
  • perheterapiaa 26-67-vuotiaille aikuisille. 
  • paripsykoterapiaa 16-67-vuotiaille nuorille ja aikuisille

Lue lisää Kelan tuesta.

Ota yhteyttä!

Jos haluat kysyä lisää psykoterapiasta, keskusteluavusta, seksuaalineuvonnasta, tai varata ajan, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Vastaanottoni sijaitsee
Turussa, os. Rauhankatu 16 B, 20100 Turku, käynti Rauhankadun puolelta.


 

”Vahvin meistä on se, jolla on voimaa aloittaa kaikki alusta.”

-Tuntematon

Muutos on väistämätön ja muuttumattomuus vain illuusio.

Katriinan Kammari
045 869 3545
katriina@katriinankammari.fi