Köyliönjärvi, kuva Studio Jaakko Ojala

Yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työyhteisön työnohjaus ja kriisityönohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen (Suomen Työnohjaajat ry). Työnohjauksen tavoitteet, rakenne ja sisältö sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa on myös yleisenä tavoitteena parantaa asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä työelämän puolella. Siinä työnohjaaja ja työntekijä tai työntekijät etsivät uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja erilaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin, vaikeuksiin tai ongelmatilanteisiin. Työnohjaus perustuu dialogisuuteen ja on siten asiakkaita arvostavaa.

Työnohjauksessa on mahdollista käyttää keskustelun lisäksi erilaisia toiminnallisia menetelmiä asiakkaan niin halutessa. Käyttämistäni tominnallisista menetelmistä on tietoa etusivulla. Taustafilosofioina voimavarakeskeisessä työnohjauksessa ovat dialogisuuden lisäksi ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys ja narratiivisuus.

Mihin työnohjausta mm. tarvitaan?

- työkyvyn ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen ja edistämiseen

- ammatillisuuden ja työn kehittämiseen

- työn jäsentämiseen ja hallinnan tunteen lisäämiseen

- oman työnkuvan ja tavoitteiden selkiyttämiseen ja terävöittämiseen

- työtehtävien ja roolien rajaamiseen

- ajankäytön suunnitteluun

- asiakastapausten ja omien tunteiden läpikäymiseen

- innostuneisuuden ja motivaation herättämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen

- muiden työntekijöiden ja esimiesnäkökulmankin ymmärtämiseen

- vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, toisten kuuntelemisen ja huomioinnin oppimiseen

- asioiden puheeksiottamisen opetteluun

- työyhteisön ilmapiirin parantamiseen ja yhteishengen edistämiseen

Millainen olen työnohjaajana?

Toimiessani työnohjaajana minulle on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaani hyötyy yhteistyöstämme ja tapaamisissa puhutaan asiakkaille tärkeistä, ajankohtaisista asioista. Ts. asiakas itse määrittelee, mitä asioita hän haluaa käsitellä ja mitä työnohjaus voisi juuri hänelle olla. Jokaisen istunnon lopuksi yleensä keskustellaan siitä, mitä asiakas nyt ajattelee puhutuista asioista ja ovatko aiheet olleet hänelle tärkeitä. Toimintani oletuksena on, että asiakas itse on oman työnsä asiantuntija ja hänellä on jo olemassa kaikki tarvittava tieto ja taito, ja tehtävänäni on auttaa häntä saamaan ne mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Erilaisilla tarkentavilla kysymyksillä ja näkökulmilla pyrin auttamaan asiakastani näkemään ja ajattelemaan asioita uudella tavalla. Pyrin tukemaan työssä jo toimivia asioita ja etsiä vaihtoehtoisia tapoja toimia tilanteissa, joihin asiakas toivoo muutosta. Olen myös tarkka siinä, että ryhmätyönohjauksessa kaikilla on riittävästi tilaa tuoda esille omia näkemyksiään. Kannan vastuuta ohjausprosessista ja yritän vahvistaa asiakkaani omaa toimijuutta. Kiireetön ja turvallinen, kaikkia huomioiva vuorovaikutus vahvistaa dialogia ja toivottavaa muutosta.

Ajattelen, että työelämä ja henkilökohtainen elämä ovat voimakkaassa vuorovaikutuksessa keskenään. Näin ollen hyvinvointi työelämässä tuo helpotusta myös henkilökohtaiseen elämään ja päinvastoin. Siksi en rajoita asiakastani pysymään työnohjauksessa pelkästään työasioissa, vaan sallin myös pohdintaa henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa pitäen mielessä kuitenkin työnohjauksen lopullisen tavoitteen: työhyvinvoinnin lisäämisen.

Tarjoan työnohjauspalveluita mm. Varsinais-Suomen kunnissa Lieto, Turku, Naantali, Paimio, Kaarina, Raisio, Loimaa, Uusikaupunki, Masku, Laitila, Pöytyä, Mynämäki, Rusko, Nousiainen, Aura, Koski Tl, Vehmaa, Marttila, Taivassalo, Oripää ja Kustavi. Palvelen mielelläni myös Varsinais-Suomen ulkopuolella.

Yksilötyönohjaus ja coaching

Yksilötyönohjauksen eli coachingin tarkoituksena on vahvistaa työntekijän tai esimiehen henkilökohtaisia kykyjä kohdata ja ratkoa omassa työssä esiintyviä ristiriitatilanteita. Yksilötyönohjauksessa työskennellään työhön, omaan kasvuun ja ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvien teemojen kanssa.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ohjattavana on joukko ihmisiä, jotka eivät arkityössään ole saman työyhteisön jäseniä. Ryhmätyönohjauksen tarkoituksena on vahvistaa ohjattavien ammatillista kehitystä ja vertaisilta oppimista.

Työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjaus on prosessi, johon osallistuu yleensä koko työyhteisö. Sen tavoitteena on auttaa työyhteisöä perustehtävänsä toteuttamisessa ja työntekijöitä heidän keskinäisessä yhteistyössään ja -toiminnassaan. Työyhteisön työnohjauksessa on oleellista keskittyä mm. yhteistoimintaa tukevan dialogisen vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Kriisityönohjaus

Kun työyhteisössä on akuutti kriisi, tilannetta voidaan yrittää helpottaa kriisityönohjauksen avulla. Tehokkaimmaksi tavaksi on osoittautunut aluksi  n. 1-2 viikon välein esim. parityönohjauksena tai -ohjauksina toteutettava työnohjaus, joka tilanteen helpotuttua voidaan laajentaa koko työyhteisöä koskevaksi työyhteisön työnohjaukseksi.

Työnohjausta kannattaa ainakin harkita, jos

1) haluat ymmärtää ja kehittää työtäsi sekä vauhdittaa omaa ammatillista kehitystäsi

2) haluat lisätä omaa toimijuuttasi ja vaikuttaa paremmin omaan toimintaasi ja ympäröiviin olosuhteisiin

3) kaipaat toisen ihmisen kuuntelua, läsnäoloa ja erilaisia näkökulmia

4) koet työsi kuormittavaksi

5) kaipaat apua ja tukea työyhteisösi työntekijöiden suhteisiin liittyviin kysymyksiin

6) työyhteisössäsi on kriisi, joka ei tunnu ratkeavan työyhteisön sisäisillä menettelytavoilla

Työnohjaustapaamisten keston ja tapaamisten tiheyden sekä työnohjausprosessin pituuden määrittelet itse.

Yleisimmin yhden yksilötapaamisen kesto on 1-1,5 h, tapaamisten tiheys 3-4 viikon välein ja prosessin pituus vähintään yksi vuosi. Ryhmätyönohjaukset ja työyhteisön työnohjaukset ovat pituudeltaan 1,5 h.

Asiakkaan kanssa sovitaan yleensä 1-3 kokeilukertaa, joiden aikana on mahdollista pohtia yhteistyön sujumista ja sitä, vastaako työnohjaaja henkilönä työnohjattavien tarpeita. Yleensä asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen työnohjaussopimus, jossa sovitaan esim.työnohjauksen tapaamisten kestosta, tiheydestä sekä prosessin pituudesta. Sopimuksessa määritellään myös työnohjauksen tavoitteet, hinnat, peruutusehdot jne. Väliarviointien avulla seurataan työnohjauksen tavoitteiden saavuttamista. Työnohjauksen loppuessa tehdään loppuarviointi.

Työnohjausten hinnat selviävät ottamalla yhteyttä Katriinaan.

Lopulliset hinnat määräytyvät kuitenkin asiakkaan yksilöllisen tilanteen pohjalta.

Ota yhteyttä!

Jos haluat kysyä lisää työnohjauksesta tai varata ajan, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Vastaanottoni sijaitsee
Turussa, os. Rauhankatu 16 B, 20100 Turku, käynti Rauhankadun puolelta.
 

Katriinan Kammarin tarjoama työnohjaus on paras tapa saada yksilö tai tiimi toimimaan parhaimmalla mahdollisella tavalla, ota yhteyttä täältä

”Muutoksen pahin este on tietäminen.”

-Tuntematon


Kuva: Sanni Pihlava